En aquest apartat es troba la informació detallada sobre com fem servir les dades, però a continuació tens un resum on ho expliquem d’una manera senzilla i transparent.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Mireia Soro Urquijo amb domicili social al carrer Sant Lluís nº42, Ripollet 08291 amb e-mail mireia@cocreixement.cat i CIF 38085726A.

Per a què utilitzem les teves dades personals?

A Cocreixement tractem les teves dades personals amb la finalitat d’informar i comunicar tot allò relatiu a la prestació dels serveis professionals i activitats relacionades

A cocreixement tractem les teves dades amb el màxim respecte a la confidencialitat i la seguretat de la teva informació, i per a les mateixes finalitats per a les quals donis consentiment o que estiguin justificades en base a una altra legitimació prevista en el Reglament.

Per quina raó utilitzem les teves dades personals?

Tractem les teves dades (entre d’altres) per a:

 • L’execució del contracte o la prestació de servei que tens contractat amb Cocreixement.
 • Per permetre complir amb les obligacions legals i entre elles, les relatives a lleis tributàries o la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent.
 • Gestionar l’enviament de la informació que ens demanis.
 • Gestionar les sol·licituds enviades per la web a través del formulari de tallers o de contacte
 • Facilitar-ofertes de productes i serveis del teu interès.
 • Millorar la teva experiència d’usuari.

Es podran enviar correus electrònics automatitzats, prèviament programats pel titular de les dades o dels seus proveïdors de serveis, amb la finalitat d’enviar la informació de novetats de bloc, i d’altres productes / serveis oferts a través d’aquest web , tant si estan allotjats en ella com en plataformes de tercers proveïdors d’aquest servei. També podem utilitzar tot tipus de cookies que considerem adequats a la nostra marca personal.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem a Cocreixement procedeixen de les pròpies sol·licituds dels interessats. Les categories de dades que es tracten són dades d’identificació i adreces electròniques. No es tracten dades especialment protegides

Durant quant de temps es conservaran les teves dades?

Amb caràcter general, conservarem les teves dades personals durant la vigència de la relació contractual o mentre no se sol·liciti la seva supressió per part teva. Així mateix, s’han de conservar durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions legals sempre que ho permetés la legislació aplicable. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem o anominitzarem les teves dades

A qui comunicarem les teves dades?

No cedirem les teves dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a prestar-te servei, estiguem coberts per una llei o que tu ho hagis pactat prèviament amb nosaltres. Les dades podran ser cedides també a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions que ens siguin directament exigibles.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

En l’apartat Drets ARCO podràs trobar una descripció dels teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides.

Podràs exercir els teus drets A.R.C.O. (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) així com els altres recollits pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, dirigint-te a MIREIA SORO URQUIJO situat a Carrer de Sant Lluís, 42, B-1ª CP 08291 Ripollet, o bé per correu electrònic a gestions@cocreixement.cat. Recorda acompanyar a la teva sol·licitud una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu de la teva identitat o representació.

A més dels anteriors drets, tindràs dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment dalt descrit i també tindràs dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Informació sobre el tractament de les teves dades personals - POLÍTICA DE PRIVACITAT

El present document constitueix la política de privacitat (en endavant, “Política de Privadesa”) que s’aplica a totes les dades de caràcter personal que Mireia Soro Urquijo (cocreixement) tracta sobre tu. A l’efecte de la present Política de Privacitat, s’ha d’entendre com “Sol·licitant” a tota persona física interessada en els productes oferts per cocreixement que han completat el formulari web corresponent

Les dades demanades són confidencials i estan adequadament protegides. El Sol·licitant es compromet que tota la informació que faciliti a cocreixement és certa i no s’ha omès cap dada requerit

El Sol·licitant haurà de completar tots els camps obligatoris del formulari amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades. El Sol·licitant serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a cocreixement o a qualsevol tercer a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes i / o no actualitzades.

El Sol·licitant podrà posar-se en contacte a través del correu electrònic gestions@cocreixement.cat o a l’adreça postal a Carrer Sant Lluís 42, B1 08291 Ripollet, Barcelona, ​​per a qualsevol dubte o necessitat que tingui en matèria de protecció de dades.

 

I.- Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Responsable del tractament de les teves dades:

Identitat: MIREIA SORO URQUIJO

DNI-NIF: 38085726A

Adreça postal: C / Sant Lluís 42 B1 08291 Ripollet

Correu electrònic: mireia@cocreixement.cat

II.- Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Per la present s’informa al Sol·licitant que cocreixement tractarà les dades de caràcter personal que el Sol·licitant faciliti a través dels formularis corresponents; s’hagin generat com a conseqüència de la prestació del servei de cocreixement i cocreixement hagi obtingut per diferents mitjans tal com es descriu al llarg de la present Política de Privacitat, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament.

 1. Formalització, desenvolupament i execució del contracte de serveis. El tractament de les Dades Personals del Sol·licitant, és necessari per a la celebració del contracte entre el sol·licitant i Cocreixement, així com per al manteniment, desenvolupament i execució de la relació contractual. Així, Cocreixement tractarà les Dades Personals del Sol·licitant per:- Gestionar l’enviament de la informació que ens demanis, i de seguiment del programa o projecte vigents i per a la facturació corresponent- Millorar la teva experiència d’usuari.
 2. Compliment d’obligacions que li corresponguin a Cocreixement per mandat legal. En determinades ocasions, Cocreixement necessitarà tractar les Dades Personals del Sol·licitant per complir amb determinades obligacions establertes legalment. Entre d’altres, Cocreixement tractarà les Dades Personals per tal de complir amb les obligacions establertes en la normativa relativa a lleis tributàries i la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent
 3. Enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal, inclòs per via electrònica. Cocreixement tractarà les Dades Personals del Sol·licitant per realitzar l’enviament de comunicacions comercials, relacionades amb productes i serveis, incloent via electrònica sobre ofertes personalitzades que responguin als seus interessos.
 4. Enviament d’informació sol·licitada. Cocreixement tractarà les dades personals per donar resposta a les sol·licituds de contacte enviades mitjançant el formulari de la web, i les sol·licituds d’informació enviades pels usuaris de la web a través del formulari de tallers

A més de l’anterior, Cocreixement podrà en el futur portar a terme altres tractaments de les Dades Personals en aquest cas el Sol·licitant rebrà la informació necessària en relació a aquests tractaments i es sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

III.- Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

El tractament de les seves dades personals és necessari per al compliment de les obligacions legals derivades del Reial Decret 1720/2001 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

 • La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats descrites són l’execució del contracte de prestació de serveis, el compliment d’una obligació legal aplicable cocreixement i el consentiment explícit del sol·licitant.

IV.- Per quant de temps conservem les teves dades personals?

Cocreixement conservarà les Dades Personals del Sol·licitant pel temps que duri la relació contractual entre les parts i en tot cas, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions de conservació de documentació i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable. Un cop finalitzat l’esmentat termini, Cocreixement es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, així com a bloquejar degudament.

Així mateix, segons el consentiment atorgat en la primera capa d’informació, Cocreixement conservarà les Dades Personals que hagin proporcionat els Sol·licitants que finalment no hagin arribat a contractar el servei durant un període de 6 mesos a partir de l’última vegada que el Sol·licitant va interactuar amb cocreixement . Això sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa potencials reclamacions i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable. Un cop finalitzat l’esmentat termini, Cocreixement es compromet a cessar el tractament de tots les Dades Personals, així com a bloquejar degudament.

V.- Qui té accés a les teves Dades Personals?

No cedirem les dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei, estiguem coberts per una llei o que tu ho hagis pactat prèviament amb nosaltres. Les dades podran ser cedides també a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions que ens siguin directament exigibles.

VI.- Quins són els drets dels Sol·licitants?

Cocreixement l’informa sobre la possibilitat que l’assisteix d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les Dades Personals recollides per Cocreixement.

Drets ARCO

 • Accés: Conèixer i obtenir gratuïtament informació sobre les teves dades.
 • Rectificació: Corregir errors, modificar les dades inexactes o incompletes.
 • Supressió: Sol·licitar que se suprimeixin les teves dades.
 • Oposició: Sol·licitar que no es facin servir les teves dades p.e. per a enviaments publicitaris, etc.
 • Limitació: Sol·licitar que es limiti el tractament de les teves dades en certs casos.
 • Portabilitat: Sol·licitar que es traslladin a una altra entitat les dades que ens hagis facilitat i / o s’hagin obtingut de la teva relació contractual.
 • Decisions automatitzades: Sol·licitar No ser objecte d’una decisió basada únicament en tractament automatitzat de dades.

 

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament pel Sol·licitant, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, dirigida a la següent adreça: Carrer Sant Lluís 42, B1, 08291 Ripollet o gestions@cocreixement.cat. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat del representat.

A més dels anteriors drets, el Sol·licitant tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix. Cocreixement podrà continuar tractant les Dades Personals del Sol·licitant en la mesura que la llei aplicable ho permeti.

Cocreixement recorda al Sol·licitant que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

 

VII.- Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions comercials.

Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, el Sol·licitant té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials notificant a Cocreixement que no desitja seguir rebent les mateixes. Per a això, el Sol·licitant podrà revocar el seu consentiment en la forma descrita a l’apartat anterior.

VIII.- Menors d’edat.

Amb caràcter general, Cocreixement només tractarà les Dades Personals de menors de divuit anys quan els seus pares o tutors legals hagin prestat el seu consentiment per a aquest tractament, sigui necessari per a l’execució del contracte o per al compliment d’una obligació legal.

IX.- Modificació de la Política de Privadesa.

Cocreixement podrà modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada al Sol·licitant perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves Dades Personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, el Sol·licitant pugui atorgar el seu consentiment.

×