Sessions de coaching individuals de Valors-Emocions-Moviment

El mètode VEM és un tipus de coaching estructurat, innovador i d’alt impacte, que a través del treball a diferents nivells amb els valors i les emocions t’ajuda a assolir els teus reptes i objectius, fluint en el procés

Block 1
Block_1
Block_2
Block_3
Block_4
Block_5
Block_6
Block_7
Block_8

Infografia Mètode VEM

Saber què volem, què ens cal per aconseguir-ho, on ens trobem, quins recursos tenim, què ens limita … pot ser una tasca difícil i on sovint hi interfereixen creences, estats d’ànim, experiències passades i altres factors dels que potser no en som conscients

Les emocions estan lligades als nostres pensaments. Ens serveixen per a protegir-nos dels perills, per prendre decisions, però també ens poden portar a situacions difícils, estats d’estrès i conflictes que ens impedeixen avançar en la direcció que volem. Si ens segresten les emocions podem arribar a estats d’estrès on la capacitat d’ús de tot el nostre potencial i recursos es veu afectada, i per tant el nostre rendiment davant la tasca que volem realitzar

Què permet el procés amb aquest mètode?

Descobrir

Prendre consciència de la situació en que ens trobem, dels recursos que tenim, les nostres creences i els valors fonamentals que condicionen la nostra presa de decisions

Definir

Definir bé quins son els nostres objectius, validar-ne la idoneïtat i l’alineació amb els nostres valors

Modificar

Treballar i alliberar els factors limitadors, reduir l’estrès, detectar-ne el nucli emocional i desbloquejar-lo

Avançar

Accionar canvis, posar-se en moviment cap a la consecució dels objectius i dels reptes personals

En què consisteix?

El procés es desenvolupa per fases:

El mètode s’inicia amb el DESCOBRIMENT DELS VALORS FONAMENTALS, el  punt de partida de la persona, on es troba actualment i quines creences estan operant en el moment present.

Els valors en sí no són més que conceptes abstractes que es doten de significat a traves d’un conjunt de creences associades, i poden ser:

  • Enunciats / Aspiracionals: Valors que considerem importants malgrat a la pràctica no s’arriben a traduir en accions
  •  Viscuts: Els que estan presents en el nostre comportament i accions quotidianes

Amb l’ajuda d’un test de reacció muscular (Kinesiologia) i una aplicació específica de presentació d’estímuls, s’obtenen els valors viscuts de la persona, discriminant-los dels valors enunciats o aspiracionals. S’obté la relació i priorització d’aquests valors per a passar a la reflexió sobre els seus significats, possibles conflictes vinculats als valors i com s’estan vivint actualment

Es treballen els OBJECTIUS a assolir.

Sovint es confonen expectatives personals, somnis i objectius. Per això és fonamental realitzar una bona definició dels objectius i diferenciar-los de possibles fantasies o fites que no depenen de nosaltres mateixos.  Es valida que els objectius siguin específics, mesurables,  auto-realitzables i realistes, reptadors, temporalitzats i  alhora que siguin adients per a la persona. S’alineen amb els valors fonamentals de la persona i l’impacte que suposa el seu assoliment, tant en l’àmbit personal com en el seu entorn proper

S’exploren els FACTORS QUE PODEN LIMITAR l’avanç cap als objectius.

Es tracta l’experiència passada, les creences limitadores, les respostes emocionals condicionants entre d’altres, per tal d’ajudar a desaprendre i a incorporar una nova manera de fer i abordar les situacions que se’ns presenten. En aquest punt s’apliquen eines per a aflorar ancoratges emocionals que operen a nivell del subconscient, permetent la seva racionalització i eliminant el bloqueig i la reacció automàtica de l’individu davant de determinades situacions que provoquen estrès. D’aquesta manera poden passar a l’acció i avançar cap a l’objectiu amb fluïdesa

En la fase final s’acorden i es testegen LES ACCIONS CONCRETES que possibiliten l’avanç cap als objectius, revisant i alliberant les barreres que apareguin en el camí

Vols aprofundir més?

El treball des dels valors propicia canvis generatius, relacionats amb l’adquisició de noves conductes i capacitats vinculades a allò que creiem o que ens motiva, és a dir, a les nostres creences i valors. D’altra banda les modificacions relacionades únicament amb la conducta / comportament o l’entorn representen canvis pal·liatius i no permanents

És important conèixer els valors fonamentals i comprovar la seva alineació amb els objectius que ens proposem, ja que aquests valors són els que generen les capacitats i comportaments i es converteixen en els eixos de referència del viatge, el nostre indicador de direcció, el nostre motor, la nostra motivació, i generen compromís

En resum, una intervenció de major intensitat en nivells superiors alineat als objectius, sense deixar d’incidir per això en la resta dels nivells, representa un treball integral en tot el sistema amb vista a un canvi perdurable i consistent

Un objectiu no d’acord als nostres valors no serà ecològic per a nosaltres. Quan hi ha incongruència es produeix insatisfacció, malestar, desgast, desinterès, desmotivació, tensió i estrès entre d’altres, arribant inclús a derivar en malaltia, depressió i apatia. Contravenir allò que per a nosaltres és important comporta un cost excessiu de posar en pràctica accions, dificultat d’avanç i malestar (físic o emocional)

Les nostres accions, comportaments i objectius han d’estar en concordança amb allò que és important per nosaltres i que ens proporciona motivació i compromís. És necessari treballar la congruència amb els valors perquè facilita el trànsit cap a l’objectiu, el dota de direcció, sentit i significat, és entendre el “per a què” faig el que faig.

La congruència amb els valors és clau, no només per aconseguir els resultats sinó per a gaudir del camí

Per saber més sobre com és la sessió amb valors consulteu l’apartat sessió de valors

Naturalesa del coaching

El coaching és un procés específic d’interacció entre iguals, basada en la confiança i respecte mutu, que es realitza durant un període de temps determinat. En aquest procés el coach realitza acompanyament i ajuda en la definició, concreció i assoliment dels objectius del coachee, plantejats per ell mateix i per a aquest procés. Així mateix es procura que el coachee aconsegueixi autoconeixement profund, prengui consciència de la seva situació, enforteixi la seva autoconfiança, trobi una motivació responsable, aconsegueixi un domini de les seves emocions i llenguatge, i es responsabilitzi i desafiï per establir i aconseguir els seus objectius a través de plans d’acció concrets.

En definitiva, alliberar el màxim potencial de la persona per a què aconsegueixi assolir els seus reptes en qualsevol dels àmbits de la seva vida.

És un procés global que pot integrar totes les àrees de la vida, incloent el treball, les finances, la salut, les relacions, l’educació i l’oci.

El coaching no és un substitutiu de psicoteràpia, psicoanàlisi, tractament de la salut mental, o el tractament de les drogodependències, i no tracta trastorns mentals tal com els defineix la Societat Espanyola de Psiquiatria.

Així mateix no es tracta de consultoria, assessoria, mentoria, ni és un procés formatiu. Per tant la responsabilitat de les decisions sobre com tractar els temes i posar en pràctica les opcions, és exclusivament del coachee.

Coach: Professional que dirigeix les sessions de coaching

Coachee: Client que realitza un procés de coaching

A la pàgina oficial de la ICF (http://www.icf-es.com) hi trobem la definició:

 

Definición de coaching según International Coach Federation 

“El coaching profesional es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con clientes que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional.”

 

Un coach de la ICF se compromete a poner en práctica las Competencias Clave de la ICF y a respetar el Código Ético. Se considera que existe una relación de coaching profesional cuando en el coaching se establece un acuerdo (incluidos los contratos) que define las responsabilidades de cada parte.

A fin de aclarar los roles en la relación de coaching, generalmente es necesario distinguir entre el cliente y el patrocinador. En la mayoría de los casos, el cliente y el patrocinador son la misma persona y, en este caso, son denominados como el cliente. Sin embargo, a efectos de identificación, la ICF define estos roles de la siguiente manera:

  • Cliente: el «cliente/coachee» es toda persona que recibe coaching.
  • Patrocinador: el «patrocinador» es la entidad (incluidos sus representantes) que paga y/u gestiona los servicios de coaching que se proporcionarán. En todos los casos, los contratos de servicio de coaching deberán establecer claramente los derechos, los roles y las responsabilidades tanto para el cliente como para el patrocinador, si estos son personas diferentes.
  • Estudiante: el «estudiante» es aquella persona inscrita en un programa de formación para coaches o que trabaja con un supervisor o coach mentor, a fin de aprender el proceso de coaching o mejorar y desarrollar sus habilidades de coaching.

 

En cada sesión, el cliente elige el tema de conversación mientras el coach escucha y contribuye con observaciones y preguntas. Este método interactivo crea transparencia y motiva al cliente para actuar. El coaching acelera el avance de los objetivos del cliente, al proporcionar mayor enfoque y conciencia de sus posibilidades de elección. El coaching toma como punto de partida la situación actual del cliente y se centra en lo que éste esté dispuesto a hacer para llegar a donde le gustaría estar en el futuro, siendo conscientes de que todo resultado depende de las intenciones, elecciones y acciones del cliente, respaldadas por el esfuerzo del coach y la aplicación del método de coaching.

×